dimecres, 5 de desembre de 2007

COM HO FEM?AMB UNA METODOLOGÍA ACTIVA

Els infants com protagonistes del seu aprenentatge:
Utilitzant diferents maneres d´intervenció de l´adult amb activitats lliures, suggerides i asistides.
El joc com a part integrant de l´aprenentatge.
L´autentica importància de les activitats rau en com es desenvolupen i si es donen procesos més enllà de l´apariència estricta.- Les activitats sensorials estan precedeixen l´activitat mental i la complementen.
- Les activitats estan encaminades a estimular l´experimentació amb els diversos materials que posem a l´abast dels infants.
Fomentant l´autonomía tant física com cognitiva en:
-Les activitats relacionades amb la vida quotidiana
-Les activitats als racons i tallers.
-Els projectes.
DESENVOLUPANT LA CREATIVITAT DELS INFANTS I AFAVORINT L´EXPRESSIÓ DE LES SEUES EMOCIONS.

-Fomentant la construcció d´una personalitat pròpia que permeta als infants expressar-se lliurement però aprenent a respectar els altres.

-Estimulant l´originalitat i l´expressió dels seus sentiments i emocions.
-La interacció és tan important com l´acció: la relació amb els altres els permet l´accés als nous significats a partir de la comunicació amb els altres.


AMB LA RELACIÓ ESCOLA-ENTORN

-Els infants aprenen dins i fora de l´escola.
-L´entorn també proporciona aprenentatges: experiències personals, situacions, materials, integració en la pròpia cultura i la dels altres.

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LES FAMILIES

Considerant a les families com a part integrant de l´educació dels infants:
Colaboren a través de:
-La participació en les activitats de l´escola.
-Aportant materials pels projectes i tallers.
-El contacte amb les tutores.

CÓMO LO HACEMOS?

CON UNA METODOLOGIA ACTIVA:

El niño y la niña como protagonistas de su aprendizaje.
Se utilizan diferentes formas de intervención del adulto con actividades libres, sugeridas y asistidas.
El juego como parte integrante de los aprendizajes.

La auténtica importancia de las actividades radica en como se realizan y si se dan procesos más allá de la apariencia estricta.
-Las actividades sensoriales preceden la actividad mental y la complementan.
- Las actividades estan encaminadas a estimular la experimentación de los niños y niñas con los diversos materiales que ponemos a su alcance.

Fomentamos la autonomía tanto física como cognitiva en:
-Las actividades relacionadas con la vida cotidiana.

-Las actividades en los rincones y talleres.
-Los proyectos.


DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FAVORECIENDO LA EXPRESIÓN DE SUS EMOCIONES
-Fomentamos la construcción de una personalidad propia, que permita a los niños y niñas expresarse libremente, pero aprendiendo a respetar a los demás.
-Estimulamos la originalidad y la expresión de sus sentimientos y emociones

-La interacción es tan importante como la acción: la relación con los otros permite la captación y el acceso a nuevos significados a partir de comunicarse con los otros.


CON LA RELACIÓN ESCUELA-ENTORNO

-Los niños y niñas aprenden dentro y fuera de la escuela.
-El entorno también puede proporcionar aprendizajes: experiencias personales, situaciones, materiales, integración en la propia cultura y la de los demás.

CON LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

Considerando a les familias como parte integrante de la educación de los niños y niñas.
Colaboran a través de:
-La participación en actividades de la escuela.
-La aportación de materiales para los talleres y proyectos.
-El contacto con las tutoras.

dissabte, 1 de desembre de 2007

APUNTS

QUÈ PRETENEM?

  • Ajudar els infants a comunicar-se amb el món que els envolta amb totes les seues potencialitats, forces i llenguatges.  • Estimular el desenvolupament de totes les seues capacitats: afectives, físiques, cognitives i socials.


Potenciar totes les possibilitats de desenvolupament dels infants, desentrollant les seues competències en tots els àmbits.Els infants tenen cent llenguatges i desitjen utilitzar-los ...Com deia Malaguzzi *L´infant té
cent llengues
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
de sorprendre´s, d´estimar
cent sempre cent
formes d´escoltar, cent alegries
per cantar i comprendre
cent móns
per descobrir
cent móns
per inventar
cent móns
per somiar
L´infant té
cent llengues
( i encara cent, cent, cent )
però li´n roben noranta-nou.
L´escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen:
que pense sense mans, que actue sense cap,
que escolte i no parle, que comprenga sense joia
que estime i es sorprenga, només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
que descobreixca el món que ja existeix,
I de cent li´n roben noranta-nou.
Li diuen:
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
la raó i el somni
són coses
que no van plegades Li diuen en suma
que el cent no existeix.
L´infant diu:
però el cent existeix.

L´infant com a constructor d´imatges que serveixen per construir altres amb elles, fins arribar a entretenir-se amb llenguatges d´imatges, representacions visuals, musculars del objecte, del moviment, de la relació, de les que deriven paraules i conceptes abstractes.


Hem d´oferir a l´infant oportunitats d´esbrinar, de provar, d´enganyar-se, d´esmenar, de triar on i amb qui invertir curiositat, intel.ligència, emocions, d´estimar els recursos infinits del seu cos, de les seues mans, de la seua vista, oïda, de les formes, dels materials, dels sorolls, dels colors…

A nosaltres ens correspon, amb la mateixa llibertat i amb més competència, curiositat i imaginació, oferir als infants i construir amb ells les oportunitats de conèixer.
* “El ojo salta el muro” E. Infantiles Reggio Emilia . L. Malguzzi


¿Qué pretendemos?

Ayudar a los niños y niñas para que se comuniquen con el mundo que les rodea con todas sus potencialidades, fuerzas y lenguajes.

Estimular el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas: afectivas, físicas, cognitivas y sociales.

Potenciar y afianzar todas las posibilidades del desarrollo de los niños y niñas y dotarlos de competencias, destrezas y actitudes adecuadas para su desarrollo global.

Los niños y niñas tienen cien lenguajes y desean usarlos todos.

El niño tiene
cien lenguajes,
cien manos, cien pensamientos,
cien modos de pensar,
de jugar y de hablar …

Cien modos de escuchar, de amar,
cien alegrías para cantar y entender.
Cien modos de descubrir, cien modos de inventar,
de soñar …”

Loris Malaguzzi

* "Els cent llenguatges dels infants" Catàleg exposició- Rosa sensat


L´EDUCACIÓ INFANTIL

L´EDUCACIÓ INFANTIL A L´ESCOLA


A ´la nostra escola comptem amb els dos cicles de l´E. Infantil

APUNTS

L´E. Infantil constitueix una etapa fonamental pel desenvolupament dels infants ja que afavoreix el seu desenrotllament social, amplia els seus camps d´experiència i ajuda a la construcció de la seua personalitat.

La participació en l´ambient de l´escola afegeix a les possibilitats educatives de l´entorn familiar estímuls i perspectives diferents pel desenvolupament de les capacitats dels pròpis infants, en entrar en contacte amb altres formes de comportament.Per educar hi ha que valorar totes les capacitats dels xiquets i xiquetes: capacitat d´afecte, de relació amb els altres, d´utilització dels sentits, del seu cos, de les seues capacitats cognitives...

Les experiències dels infants, dintre del procés educatiu, han d´estar compartides per tots: educadors, personal de l´escola , familia i integrades en el seu entorn natural i social.


Totes les activitats que desenvolupem a l´escola estan encaminades a que els infants vagen adquirint de manera progressiva l´autonomia en tots els camps, de manera que necessiten cada vegada menys la intervenció de l´adult en la satisfacció de les seues necessitats quotidianes, en les seues activitats d´acció-comunicació.
També van encaminades en afavorir l´adquisició d´un pensament pròpi i capacitat de crítica per part dels infants, al mateix temps que van adquirint nous coneixements en tots els àmbits: afectiu, físic, cognitiu, natural i social.
APUNTES
La importancia y el valor que posee la educación infantil deriva del hecho de que constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas de edades tempranas, al permitirles ir construyendo su personalidad, ampliar sus experiencias i favorecer su desarrollo sociaL.
La educación infantil constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas ya que añade a las posibilidades educativas del entorno familiar estímulos y perspectivas diferentes al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, al entrar en contacto con otras formas de comportamiento
Para educar al niño y la niña hay que valorar toda su persona, su capacidad de afecto, de relación con los demás, su inteligencia, sus sentidos, su cuerpo.
Las experiencias de los niños y niñas han de integrarse en un proceso educativo compartido por educadores y familia, donde aprenderán a conocerse y a relacionarse con los demás a través de distintas formas de expresión y comunicación y también empezaran a conocer su entorno natural y social.
Y asimismo, todas las actividades van encaminadas a que los niños y niñas adquieran de manera progresiva un suficiente grado de autonomía en sus actividades habituales.
Con esto queremos decir que todos los esfuerzos tienen sentido y lo adquieren, si favorecen que los niños y niñas tengan cada vez menos necesidad de intervención del adulto en la satisfacción de sus necesidades y en sus actividades de acción comunicación, pensamiento y adquisición de nuevos conocimientos.