dilluns, 5 d’octubre de 2009

ARRIBA EL TIO DE LA PORRA

AQUEST CURS 2.009-2.010 EL TIO DE LA PORRA HA ARRIBAT ABANS AL COL.LEGI ...


HA PERDUT EL SEU TABALET I EL BUSCA PER TOT ARREU.


Tots els infants d´infantil 1 a 6 anys han gaudit del teatre de titelles

dimecres, 5 de desembre de 2007

COM HO FEM?AMB UNA METODOLOGÍA ACTIVA

Els infants com protagonistes del seu aprenentatge:
Utilitzant diferents maneres d´intervenció de l´adult amb activitats lliures, suggerides i asistides.
El joc com a part integrant de l´aprenentatge.
L´autentica importància de les activitats rau en com es desenvolupen i si es donen procesos més enllà de l´apariència estricta.- Les activitats sensorials estan precedeixen l´activitat mental i la complementen.
- Les activitats estan encaminades a estimular l´experimentació amb els diversos materials que posem a l´abast dels infants.
Fomentant l´autonomía tant física com cognitiva en:
-Les activitats relacionades amb la vida quotidiana
-Les activitats als racons i tallers.
-Els projectes.
DESENVOLUPANT LA CREATIVITAT DELS INFANTS I AFAVORINT L´EXPRESSIÓ DE LES SEUES EMOCIONS.

-Fomentant la construcció d´una personalitat pròpia que permeta als infants expressar-se lliurement però aprenent a respectar els altres.

-Estimulant l´originalitat i l´expressió dels seus sentiments i emocions.
-La interacció és tan important com l´acció: la relació amb els altres els permet l´accés als nous significats a partir de la comunicació amb els altres.


AMB LA RELACIÓ ESCOLA-ENTORN

-Els infants aprenen dins i fora de l´escola.
-L´entorn també proporciona aprenentatges: experiències personals, situacions, materials, integració en la pròpia cultura i la dels altres.

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LES FAMILIES

Considerant a les families com a part integrant de l´educació dels infants:
Colaboren a través de:
-La participació en les activitats de l´escola.
-Aportant materials pels projectes i tallers.
-El contacte amb les tutores.

CÓMO LO HACEMOS?

CON UNA METODOLOGIA ACTIVA:

El niño y la niña como protagonistas de su aprendizaje.
Se utilizan diferentes formas de intervención del adulto con actividades libres, sugeridas y asistidas.
El juego como parte integrante de los aprendizajes.

La auténtica importancia de las actividades radica en como se realizan y si se dan procesos más allá de la apariencia estricta.
-Las actividades sensoriales preceden la actividad mental y la complementan.
- Las actividades estan encaminadas a estimular la experimentación de los niños y niñas con los diversos materiales que ponemos a su alcance.

Fomentamos la autonomía tanto física como cognitiva en:
-Las actividades relacionadas con la vida cotidiana.

-Las actividades en los rincones y talleres.
-Los proyectos.


DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FAVORECIENDO LA EXPRESIÓN DE SUS EMOCIONES
-Fomentamos la construcción de una personalidad propia, que permita a los niños y niñas expresarse libremente, pero aprendiendo a respetar a los demás.
-Estimulamos la originalidad y la expresión de sus sentimientos y emociones

-La interacción es tan importante como la acción: la relación con los otros permite la captación y el acceso a nuevos significados a partir de comunicarse con los otros.


CON LA RELACIÓN ESCUELA-ENTORNO

-Los niños y niñas aprenden dentro y fuera de la escuela.
-El entorno también puede proporcionar aprendizajes: experiencias personales, situaciones, materiales, integración en la propia cultura y la de los demás.

CON LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

Considerando a les familias como parte integrante de la educación de los niños y niñas.
Colaboran a través de:
-La participación en actividades de la escuela.
-La aportación de materiales para los talleres y proyectos.
-El contacto con las tutoras.

dissabte, 1 de desembre de 2007

APUNTS

QUÈ PRETENEM?

  • Ajudar els infants a comunicar-se amb el món que els envolta amb totes les seues potencialitats, forces i llenguatges.  • Estimular el desenvolupament de totes les seues capacitats: afectives, físiques, cognitives i socials.


Potenciar totes les possibilitats de desenvolupament dels infants, desentrollant les seues competències en tots els àmbits.Els infants tenen cent llenguatges i desitjen utilitzar-los ...Com deia Malaguzzi *L´infant té
cent llengues
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
de sorprendre´s, d´estimar
cent sempre cent
formes d´escoltar, cent alegries
per cantar i comprendre
cent móns
per descobrir
cent móns
per inventar
cent móns
per somiar
L´infant té
cent llengues
( i encara cent, cent, cent )
però li´n roben noranta-nou.
L´escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen:
que pense sense mans, que actue sense cap,
que escolte i no parle, que comprenga sense joia
que estime i es sorprenga, només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
que descobreixca el món que ja existeix,
I de cent li´n roben noranta-nou.
Li diuen:
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
la raó i el somni
són coses
que no van plegades Li diuen en suma
que el cent no existeix.
L´infant diu:
però el cent existeix.

L´infant com a constructor d´imatges que serveixen per construir altres amb elles, fins arribar a entretenir-se amb llenguatges d´imatges, representacions visuals, musculars del objecte, del moviment, de la relació, de les que deriven paraules i conceptes abstractes.


Hem d´oferir a l´infant oportunitats d´esbrinar, de provar, d´enganyar-se, d´esmenar, de triar on i amb qui invertir curiositat, intel.ligència, emocions, d´estimar els recursos infinits del seu cos, de les seues mans, de la seua vista, oïda, de les formes, dels materials, dels sorolls, dels colors…

A nosaltres ens correspon, amb la mateixa llibertat i amb més competència, curiositat i imaginació, oferir als infants i construir amb ells les oportunitats de conèixer.
* “El ojo salta el muro” E. Infantiles Reggio Emilia . L. Malguzzi


¿Qué pretendemos?

Ayudar a los niños y niñas para que se comuniquen con el mundo que les rodea con todas sus potencialidades, fuerzas y lenguajes.

Estimular el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas: afectivas, físicas, cognitivas y sociales.

Potenciar y afianzar todas las posibilidades del desarrollo de los niños y niñas y dotarlos de competencias, destrezas y actitudes adecuadas para su desarrollo global.

Los niños y niñas tienen cien lenguajes y desean usarlos todos.

El niño tiene
cien lenguajes,
cien manos, cien pensamientos,
cien modos de pensar,
de jugar y de hablar …

Cien modos de escuchar, de amar,
cien alegrías para cantar y entender.
Cien modos de descubrir, cien modos de inventar,
de soñar …”

Loris Malaguzzi

* "Els cent llenguatges dels infants" Catàleg exposició- Rosa sensat


L´EDUCACIÓ INFANTIL

L´EDUCACIÓ INFANTIL A L´ESCOLA


A ´la nostra escola comptem amb els dos cicles de l´E. Infantil

APUNTS

L´E. Infantil constitueix una etapa fonamental pel desenvolupament dels infants ja que afavoreix el seu desenrotllament social, amplia els seus camps d´experiència i ajuda a la construcció de la seua personalitat.

La participació en l´ambient de l´escola afegeix a les possibilitats educatives de l´entorn familiar estímuls i perspectives diferents pel desenvolupament de les capacitats dels pròpis infants, en entrar en contacte amb altres formes de comportament.Per educar hi ha que valorar totes les capacitats dels xiquets i xiquetes: capacitat d´afecte, de relació amb els altres, d´utilització dels sentits, del seu cos, de les seues capacitats cognitives...

Les experiències dels infants, dintre del procés educatiu, han d´estar compartides per tots: educadors, personal de l´escola , familia i integrades en el seu entorn natural i social.


Totes les activitats que desenvolupem a l´escola estan encaminades a que els infants vagen adquirint de manera progressiva l´autonomia en tots els camps, de manera que necessiten cada vegada menys la intervenció de l´adult en la satisfacció de les seues necessitats quotidianes, en les seues activitats d´acció-comunicació.
També van encaminades en afavorir l´adquisició d´un pensament pròpi i capacitat de crítica per part dels infants, al mateix temps que van adquirint nous coneixements en tots els àmbits: afectiu, físic, cognitiu, natural i social.
APUNTES
La importancia y el valor que posee la educación infantil deriva del hecho de que constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas de edades tempranas, al permitirles ir construyendo su personalidad, ampliar sus experiencias i favorecer su desarrollo sociaL.
La educación infantil constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas ya que añade a las posibilidades educativas del entorno familiar estímulos y perspectivas diferentes al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, al entrar en contacto con otras formas de comportamiento
Para educar al niño y la niña hay que valorar toda su persona, su capacidad de afecto, de relación con los demás, su inteligencia, sus sentidos, su cuerpo.
Las experiencias de los niños y niñas han de integrarse en un proceso educativo compartido por educadores y familia, donde aprenderán a conocerse y a relacionarse con los demás a través de distintas formas de expresión y comunicación y también empezaran a conocer su entorno natural y social.
Y asimismo, todas las actividades van encaminadas a que los niños y niñas adquieran de manera progresiva un suficiente grado de autonomía en sus actividades habituales.
Con esto queremos decir que todos los esfuerzos tienen sentido y lo adquieren, si favorecen que los niños y niñas tengan cada vez menos necesidad de intervención del adulto en la satisfacción de sus necesidades y en sus actividades de acción comunicación, pensamiento y adquisición de nuevos conocimientos.

dissabte, 17 de novembre de 2007

ON SOMELS PETITS DE L´ESCOLA

ESTEM A L´ESCOLA "GREGORI MAYANS" DE GANDIA

ESTAMOS EN LA ESCUELA "GREGORI MAYANS" DE GANDIA

divendres, 16 de novembre de 2007

ELS PETITS DE L´ESCOLA

BENVINGUTS

A l´espai d´educació Infantil de l´escola.
Un espai ple de vida,
Un espai per compartir amb tothom el que fem a l´escola...
...activitats,
experències,
paraules,
emocions,
pensaments...

BIENVENIDOS

Al espacio de educación Infantil de la escuela.
Un espacio lleno de vida.
Un espacio para compartir con todos lo que hacemos en la escuela...
...actividades,
experiencias,
palabras,
emociones,
pensamientos...